ترفند مسافرت همیشه در سفرها ترفند مسافرت ، بسیاری برای راحتی شما همسفران است. همیشه فکر می کنید به هیچ وجه نمی توانید به جایی که در سر دارید سفر