آشنایی با مالدیو، بهشت روی زمین مالدیو بهشت روی زمین است و افرادی که قصد دارند سفری متفاوت را تجربه نمایند، سفر به  این مجمع الجزایر را انتخاب می‌کنند. این

در سفر به مالدیو از چه کارهایی لذت ببریم؟ جاذبه‌های مالدیو هر گردشگری را وادار می‌کنند که برای یک بار هم شده این کشور را برای سفر انتخاب کند و

بهترین زمان سفر به مالدیو آب و هوای مالدیو که در جنوب غربی کشور هند و درون اقیانوس پهناور هند واقع شده در بیشتر روزهای سال گرم است. دمای هوا