نخجوان ، شهر اصحاب کهف! نخجوان یا جمهوری خود مختار تکه ای جدا افتاده از آذربایجان که خود به تنهایی قطب گردشگری آذربایجان محسوب می‌شود. و سالانه میهمان بسیاری از